Από τις επιρροές του David Bowie το Foot Stompin' των Flares από το 1961

και οι Flares