Μελαγχολία του Σεπτέμβρη και Pepino DiCapri

και η Ελληνική εκδοχή