Επίδομα ύψους 2.520 ευρώ θα δοθεί σε 10 χιλ. ανέργους που θα ολοκληρώσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι είναι οι άνεργοι, που προέρχονται από τομείς τεχνικών επαγγελμάτων μεταποίησης βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας και πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού, ηλικίας 30 έως 49 ετών. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το υπουργείο Εργασίας, πρόκειται για το νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους (επιταγής κατάρτισης - training voucher) με τίτλο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» με επίδομα 2.520 ευρώ.

Κάθε ενδιαφερόμενος και ενδιαφερόμενη για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στο πρόγραμμα voucher πρέπει:

- Να υποβάλει την μια και μοναδική ηλεκτρονική αίτηση στην ειδική ιστοσελίδα (www.voucher.gov.gr) - Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 01/02/2021 2:00 μ.μ.

Επίσημη Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής Για Ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων (του Υπουργείου Εργασίας) 

-Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής αίτησης του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Επίσημη Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής Για Ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων

Η δράση είναι συνολικής διάρκειας 580 ωρών, αφορά 10.000 ανέργους ηλικίας 30-49, (εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ και αποφοίτους τουλάχιστον γυμνασίου) και περιλαμβάνει:

- παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),
- παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε - ειδικότητες κλάδων αιχμής (κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας και τουρισμού και επισιτισμού)
- πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει ειδικότητες από τους παρακάτω τομείς επαγγελμάτων:

Α. Mεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
β) Εργασίες Μόνωσης
γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

Β. Eπιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες
φροντίδας τρίτης ηλικίας)
β) Επαγγελματίας Καθαριστής
γ) Λινοθηκάριος
δ) Οροφοκόμος

Γ. Tουρισμού-επισιτισμού

α) Σερβιτόρος
β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας 

Οι δικαιούχοι άνεργοι, θα πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:

- Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης. 

- Να έχουν γεννηθεί από 1/10/1971 μέχρι και 31/12/1990. Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. κατά την Α΄συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών. 

- Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.