Από τις επιρροές του David Bowie το Foot Stompin' των Flares από το 1961 και οι Flares   Add a...